Verkleinwoorden คำนามที่มีรูปแบบการเขียนให้น่ารัก จุ๋มจิ๋ม

Verkleinwoorden  คือคำนาม ที่ถูกนำใช้กันมากในภาษาดัตช์  เพื่อเรียกสิ่งของ ให้เป็นสิ่งเล็กๆ จิ๋วๆ ให้ดูน่ารักขึ้นมา หรือบางทีใช้เรียกสิ่งที่น่ารำคาญได้ด้วย มีรูปแบบการเขียน ดังนี้  คือ

คำนาม+ je

และมักมีคำนำหน้า คือ het เป็น het -woorden นั่นเอง

het kind

het kindje
het schaap het schaapje
de voet het voetje
het oog het oogje
de neus het neusje
de hap het hapje

 

ดูเหมือนว่าการสะกดหรือการเขียน verkleinwoord จะง่าย แค่เติม je เข้าไปแค่นั้นเอง แต่เดี๋ยวก่อน มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น มีอยู่หลายคำเลย ที่สามารถเติมคำลงท้ายอย่างอื่นเข้าไป เพื่อทำให้เป็นคำเรียกสิ่งของจิ๋วๆได้เช่นกัน อย่าง -tje, -etje, -pje of -kje.  ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกเสียงของอักษรตัวสุดท้ายของคำนั้นๆ ด้วย

เมื่อไร verkleinwoord จะลงท้ายด้วย -tje

 1. คำนามนั้น ลงท้ายด้วยสระ (a, e, i, o, u, y / ij) หรือ ด้วยอักษร w
 2. คำนามนั้น ลงท้ายด้วยสระเสียงยาว และสะกดตามด้วยอักษร  r, l หรือ  n
 3. คำนามนั้น ลงท้ายด้วย  -er, -el, en หรือ -or
 1. คำนามนั้น ลงท้ายด้วยสระ (a, e, i, o, u, y / ij) หรือ ด้วยอักษร w

กลุ่มแรก ถ้าลงท้ายด้วยสระผสม หรือ ลงท้ายด้วย w เติม -tje เข้าไปได้เลย

de trui het truitje
de rij het rijtje
het ei het eitje
de vrouw het vrouwtje
de duw het duwtje
de draai het draaitje

กลุ่มที่ 2  คำนามลงท้ายด้วย สระ เดี่ยวๆ อย่าง a, i, o หรือ u นั้นคือ คำนั้นจะออกเสียงยาว นั้นเอง เมื่อต้องการทำให้เป็นรูป verkleinwoord เราจะต้องเติม สระ เข้าไปเพิ่ม ให้มีสระ รวมเป็น 2 ตัวก่อน (twee klinkers ) แล้วตามด้วย -tje เพื่อเป็นการรักษาให้คำนั้นยังคงออกเสียงยาวได้นั้นเอง

de oma het omaatje
de cola het colaatje
het alibi het alibietje
de taxi het taxietje
de foto het fotootje
de auto het autootje
het menu het menuutje
de paraplu het parapluutje

 

 

กลุ่มที่ 3 คำนามที่ลงท้ายด้วย y มักจะเป็นคำที่มาจากการยืม คำภาษาอังกฤษมาใช้ เมื่อต้องการทำให้เป็นรูป verkleinwoord  เราจะไม่เติม y เข้าไปอีกตัว แต่จะเติม apostrophe ( ’ ) เข้าไปก่อน  แล้วตามด้วย -tje เพื่อเป็นการรักษาให้คำนั้นยังคงออกเสียงยาว

de baby het baby‘tje
de lobby het lobby‘tje

และอีกคำที่พิเศษ คือ ขนมหวานยอดฮิต จากอิตาลี นามว่า  ‘tiramisu’ ก็จะใช้ apostrophe ก่อนเช่นกัน เพื่อให้รักษาการออกเสียงที่ถูกต้องเอาไว้

de tiramisu het tiramisu‘tje
 1. คำนามนั้น ลงท้ายด้วยสระเสียงยาว และสะกดตามด้วยอักษร r, l หรือ n:

 

de zoon het zoontje
de deur het deurtje
het been het beentje
de uil het uiltje
het gebaar het gebaartje
het wiel het wieltje

 3. คำนามนั้น ลงท้ายด้วย –er, -el, en หรือ –or

de vader het vadertje
de nagel het nageltje
de deken het dekentje
de borrel het borreltje
de centimeter het centimetertje
het laken het lakentje
de professor het professortje
de motor het motortje

เมื่อไร verkleinwoord จะลงท้ายด้วย -etje

คำนามลงท้ายด้วย สระเสียงสั้น แล้วตามด้วยตัวสะกด  r, l, n, m หรือ ng

 

เพื่อรักษารูปสระเสียงสั้นเอาไว้ เราจะต้องเติมพยัญชนะลงท้ายเพิ่มอีก 1 ตัว ก่อนที่จะเติม -etje เข้าไป แต่สำหรับ คำที่สะกดด้วย ng ไม่ต้องใส่ซ้ำ ตามกฏนี้

 de man het mannetje  ผู้ชาย
het gezin het gezinnetje ครอบครัว
de bal het balletje ลูกบอล
het ding het dingetje สิ่งของแ
het lam het lammetje แกะ
de stem het stemmetje เสียง

ข้อยกเว้น:

 • คำนามที่ลงท้ายด้วยเสียงเบา ของ  -el, -er, or -en  จะลงท้ายด้วย  -tje.
 • คำนามที่ลงท้ายด้วยเสียงเบา ของ  -em จะลงท้ายด้วย  -pje.
 • คำนามที่ลงท้ายด้วยเสียงเบาของ -ing จะลงท้ายด้วย  -kje.

 

เมื่อไร verkleinwoord จะลงท้ายด้วย -pje

การลงท้ายด้วย -pje ได้ คำนามนั้น จะต้องลงท้ายด้วย:

 • ลงท้ายด้วย สระเสียงยาว แล้วตามด้วยตัวสะกด  m
 • ลงท้ายด้วย -lm หรือ -rm
 • ลงท้ายด้วย -um or -em,
de oom het oompje
de bezem het bezempje
de duim het duimpje
de worm het wormpje
de braam het braampje
de film het filmpje
het museum het museumpje
het stadium het stadiumpje

หมายเหตุ – คำนามที่ลงท้ายด้วย m แต่สะกดด้วยสระเสียงสั้น นั้น จะลงท้ายด้วย -etje.

 

เมื่อไร verkleinwoord จะลงท้ายด้วย -kje

คำนาม ที่ลงท้าย ด้วย -ing จะลงท้ายด้วย kje  แต่  ต้อง ตัดตัว g ออกก่อนเสมอ   :

de verrassing het verrassinkje
de koning het koninkje
de woning het woninkje
de ketting het kettinkje
de tweede verdieping het tweede verdiepinkje
de beloning het beloninkje

ข้อสังเกตคือ มักจะเป็นคำนามที่มีมากกว่า 1 พยางค์  ถ้าไม่อย่างนั้นจะสามารถเติมด้วย -etje

นอกจากนี้ ยังมีคำจำนวนหนึ่ง ที่ไม่จัดตามกฎข้างต้น:

het blad het blaadje
(ไม่ใช่: bladje)
ใบ
het gat het gaatje
(ไม่ใช่: gatje)
รู
het glas het glaasje
(ไม่ใช่: glasje)
แก้ว
de jongen het jongetje
(ไม่ใช่: jongentje)
เด็กผู้ชาย
het pad het paadje
(ไม่ใช่: padje)
เส้นทาง
het schip het scheepje
(ไม่ใช่: schipje)
เรือ
het vat het vaatje
(ไม่ใช่: vatje)
บาร์เรล

แต่:

het handvat het handvatje
(คือใช้กฏปกติ)
the little handle

ความหมายต่างไปเลย

บางคำ เมื่อเขียนเป็นรูป verkleinwoord แล้วจะมีความหมายต่างไปเลย :

de schotel ชาม het schoteltje จานรองถ้วยชา/กาแฟ
de kaart บัตร het kaartje ตั๋วเข้างาน
de gein ความสนุก het geintje เรื่องตลก
het plezier ความพึงพอใจ het pleziertje ความโปรดปราน
het ijs น้ำแข็ง het ijsje ไอศครีม

ควรจำ

คำว่า meisje (เด็กผู้หญิง) และ etentje (งานเลี้ยงอาหารค่ำ) มีแค่รูป verkleinwoord เท่านั้น

 

Source:

https://www.dutchgrammar.com

www.junioreinstein.nl